Spring naar hoofdtekst

Nieuwsbulletins

Koorkring Maastricht

Het nieuwe bestuur van de koorkring Maastricht wordt gevormd door Annie Jansen, E.H. Roderick van Attekum en Mariëtte Ackermans. Kerkmuzikaal deskundige: Annie Jansen, liturgisch deskundige: E.H. Roderick van Attekum.


Basiscursus gregoriaans

Na een zeer goed bezochte basiscursus gregoriaans begin 2003 in Zuid-Limburg (Houthem-St. Gerlach), die inmiddels op verzoek van de cursisten een vervolg heeft gekregen, wil de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond graag opnieuw voorzien in een dergelijke basiscursus in midden en Noord-Limburg en wel in samenwerking met het Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) in Weert.

Het gaat om een basiscursus, bedoeld voor mensen die op deze manier graag kennis willen maken met het gregoriaans alsook voor koorzangers die zich graag nader willen verdiepen in het gregoriaans. De cursus kent een theoretisch gedeelte, maar zal vooral met veel praktisch zingen worden ingevuld. Er zal aandacht zijn voor de grote lijn van de geschiedenis van het gregoriaans, voor liturgie, voor de notatie van het gregoriaans en voor praktische stemvorming. De cursus zal bij toerbeurt door verschillende vakbekwame docenten worden gegeven: door pastoor Ed Smeets, Hans Heykers, Franco Ackermans, Cyriel Tonnaer en Jo Louppen.

Data: De cursus wordt gegeven op zes zaterdagen: 15 en 22 februari, 15, 22 en 29 maart en op 5 april, telkens van 10.00 tot 13.00 uur, onderbroken door een pauze. Koffie en thee is voor een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Locatie: Rick, Beekstraat 27, 6001, GG Weert.

Kosten: €40,- excl. koffie/thee. Cursusgeld s.v.p. overmaken op rekeningnr. NL62 INGB 0001028074 t.n.v. Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond onder vermelding van "Basiscursus gregoriaans 2014 Weert".

Info en opgave: pastoor E. Smeets (ed.smeets@hetnet.nl) of SGV-Roermond tel. 0475-386725 op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur of via .


Adventsviering koorkring Venlo-Tegelen

De dekenale koorkring Venlo-Tegelen organiseert op zaterdag 30 november a.s. om 16.00 uur in de St. Martinuskerki in Venlo een Adventsviering. Voorganger is pastoor-deken J. Spee.

Voorafgaand aan deze viering vindt er van 11.00 tot 15.30 uur een workshop plaats in de vernieuwde parochiezaal aan de St. Martinusstraat 30 te Venlo. Er is ter plaatse voldoende parkeerruimte aanwezig.

De workshop is toegankelijk voor alle koorzangers en andere belangstellenden uit het dekenaat Venlo-Tegelen en zal worden geleid door Ben Benders en door Marianne Maessen-Scherjon.

Speciale aandacht zal worden geschonken aan een- en meerstemmige adventsgezangen (O-antifonen en studiemap Ad te levavi animam meam).

Tijdens de pauze is er gratis koffie/thee met broodjes.

Voor de dienst hoeft u zich niet aan te melden, voor de workshop is dit wel gewenst.

U kunt zich individueel (onder vermelding van stemsoort) of als koor aanmelden per e-mail (janietlangeslag@kpnmail.nl) of telefonisch 077-3541305 of 06-22865599. Na ontvangst van uw aanmelding wordt u vooraf per e-mail ter bestudering de muziek toegezonden.

Meditatiediensten gregoriaans Advent 2013

De advent is een tijd van hoop, verwachting, vreugde, waakzaamheid, van je voorbereiden op de komst van de Heer. Samen met de groten adventsfiguren Jesaja, Johannes de Doper, Maria en Jozef, leeft de liturgie toe naar de geboorte van de Verlosser. Al die thema's worden in het gregoriaans onder woorden gebracht en verklankt. Graag willen we aan de hand van eenvoudige meditatiediensten die advent beleven.

In Wahlwiller staat het thema van de vreugde centraal, in Venray putten we uit de communiegezangen van de vier adventszondagen.

Voorafgaand aan de meditatiediensten - die voor ieder toegankelijk zijn - wordt er een inleiding/workshop gegeven aan de hand van de gekozen gezangen. De workshop is bedoeld voor gregoriaanszangers, maar vooral ook voor mensen die met het gregoriaans nader kennis willen maken. Ook oud-cursisten zijn van harte uitgenodigd. De diensten vinden plaats op:

Zondag 17 november te Venray (Paterskerk, Leunseweg 3) om 17.30 uur. Voorafgaand workshop van 16.00 uur tot 17.15 uur.

Zondag 8 december te Wahlwiller (parochiekerk, Oude Baan 23) om 15.30 uur. Voorafgaand workshop van 14.00 tot 15.15 uur.

Na de workshop is een pauze voorzien met koffie en thee. Voor de meditatiediensten hoeft u zich niet aan te melden. Voor de workshops is dit wel gewenst.

De workshop te Wahlwiller wordt gegeven door pastoor mgr. A. Kurris en Franco Ackermans, de workshop te Venray door pastoor Ed Smeets.

Info en opgave voor de workshops bij pastoor Smeets (ed.smeets@hetnet.nl) of bij SGV-Roermond tel. 0475-386725 op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur of per e-mail .

Voor de workshop wordt een vrije bijdrage gevraagd.


Vacature in de kerkmuziek

De schola van de H. Landricuskerk te Echt is op zoek naar een dirigent. De schola zingt elke zondag de H. Mis en repeteert op donderdagavond.

Informatie bij dhr. H. Hausmans, tel. 0475-486008. E-mail: herman@hausmans.nl.


Cursus koordirectie

Zin om repertoire uit te breiden, dirigeertechniek bij te schaven of wilt u meer weten over repetitietechniek? In samenwerking met VNK-Limburg en KNZV-Limburg biedt het Conservatorium Maastricht daartoe de gelegenheid in een ongedwongen sfeer.

In drie zaterdagochtendsessies zal hoofdvakdocent koordirectie, componist en dirigent Ludo Claesen dieper ingaan op de specifieke problemen binnen de amateurkoorzang op basis van een alomvattend repertoire. Bovendien zal tijdens de derde sessie een vocaal ensemble bestaande uit studenten hoofdvak koordirectie ter beschikking staan van de cursisten-dirigenten zodat de cursus ook een praktische invulling krijgt.

Cursusdata:

 • Zaterdag 25 januari 2014 10.00 - 13.00 uur
 • Zaterdag 1 februari 2014 10.00 - 13.00 uur
 • Zaterdag 8 februari 2014 10.00 - 13.00 uur
 • Locatie: Conservatorium Maastricht, Bonnefantenstraat 15, 6211 KL Maastricht
 • Kosten: € 150,- Na overlegging van een bewijs van deelname vergoedt de VNK-Limburg 75% van het cursusgeld (zie vnk-limburg.nl)
 • Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 20 december 2013

Aanmelding en info bij John Slangen, hoofd Muziek Klassiek Conservatorium Maastricht: John.Slangen@zuyd.nl. Inschrijving na betaling van het cursusgeld op rekening 66.26.83.323 t.n.v. Hogeschool Zuyd onder vermelding van "Cursus Directie Conservatorium Maastricht".


"Centrum voor Koorzang" Maastricht

Initiatiefneemster en artistiek leider Annie Jansen, docente koorscholing en koordirektie ontwikkelt methodes voor koorzang voor kinderen en volwassen (amateur)zangers.

Voor koorzangers worden cursussen koorscholing georganiseerd in kleine groepen op verschillend niveau.

Voor koordirigenten worden studiedagen georganiseerd rond bepaalde thema's en repertoire alsmede koordirektiecursussen voor amateurkoordirigenten.

Voor de gevorderde koorzangers worden projectkoren gevormd.

Speerpunt is de Koorschool Maastricht. Deze is erop gericht het plezier van het zingen bij kinderen te promoten.

Informatie: info.centrumvoorkoorzang@gmail.com, jansenjmh@gmail.com, of 043-3216892.

Genoemd "Centrum voor Koorzang" organiseert op zondag 10 november 2013 in de "greune zaol" te Wolder, Maastricht het Symposium "De relatie tussen muziek en humanisme in de renaissance". Het symposium wordt afgesloten met een concert.

Informatie over programma: www.centrumvoorkoorzang.org of via info.centrumvoorkoorzang@gmail.com.

 • Entreeprijs symposium € 15,-
 • Entreeprijs concert € 10,-
 • Kaartverkoop symposium en concert via Theater aan het Vrijthof

Dag van de Kerkmuziek op zondag 20 oktober 2013 te Roermond

Te midden van alle muzikale rijkdom neemt de kerkmuziek in Limburg een zeer belangrijke plaats in. Reden voor het bestuur van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond om in samenwerking met VNK-Limburg een "Dag van de Kerkmuziek" te organiseren om waardering uit te spreken voor alle trouwe inzet door alle koren die met de parochies verbonden zijn, maar ook om elkaar te inspireren. Vandaar dat er gekozen is voor een feestelijke dag van ontmoeting met boeiende workshops.

Workshops

 1. Workshop voor koorzangers
  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er vierstemmige (SATB) of driestemmige (SAB, SSA & TTB)koren samengesteld. U kunt zich individueel aanmelden of als gezamenlijk koor kiezen voor een workshop. De zanggroepen worden geleid door deskundige dirigenten.
 2. Workshops voor dirigenten
  Aan de hand van het repertoire van deze dag zal ingegaan worden op aspecten als didactische aanpak, afwerking, interpretatie. Het kerkkoor van Mheer zal optreden als projectkoor. De workshop staat onder leiding van Annie Jansen.
 3. Workshop cantores
  De cantor wint terrein in onze parochies als animator van de liturgische zang en samenzang. De workshop is voor geroutineerde cantores alsook voor hen die erover denken zich als cantor dienstbaar te maken aan de liturgie. De workshop staat onder leiding van pastoor Ed Smeets.
 4. Workshop gregoriaans
  Voor beginners en gevorderden. De workshop staat onder leiding van Cyriel Tonnaer.
 5. Workshop kerk- en koorbesturen
  Er komen zaken aan de orde als samenwerking tussen parochies en koren en ook tussen de koren onderling. De workshop staat onder leiding van secretaris Jacques Hoorens.
 6. Workshop orgel
  Deze workshop met vrije repertoirekeuze voor organisten vindt plaats op het orgel van de Caroluskapel en staat onder leiding van Jo Louppen.
 7. Workshop geestelijken
  In deze workshop voor priesters en diakens wordt behalve aan praktisch zingen ook aandacht geschonken aan het uitwisselen van ervaringen m.b.t. het omgaan met kerkkoren, gastkoren en andere muziekgezelschappen in de parochies. De workshop staat onder leiding van pastoor Ed Smeets.

In alle workshops waarin gezongen wordt staan de studiemappen die de SGV de laatste jaren heeft uitgegeven centraal. De gezongen slotviering zal uit deze gezangen worden samengesteld.

Aanmelding

Om een soepele organisatie voor deze dag te kunnen garanderen is het van belang dat men zich tijdig aanmeldt: vóór 15 september a.s. Aanmelding kan uitsluitend per e-mail: dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl.

Als u zich als groep aanmeldt gelieve dan de namen van de deelnemers correct door te geven, alsook van één contactpersoon de overige adres- en contactgegevens. Gelieve bij elk van de deelnemers aan te geven aan welke workshop men wenst deel te nemen (voor de workshop voor koorzangers s.v.p. aangeven welke samenstelling de voorkeur heeft en welke stemsoort men zingt). Als u zich individueel aanmeldt, gelieve dan naam en adresgegevens door te geven, de workshop waaraan u wenst deel te nemen, alsook voor de workshop voor koorzangers s.v.p. aangeven welke samenstelling uw voorkeur heeft en welke stemsoort u zingt.

Aan de dag zijn geen kosten verbonden maar een vrije bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor koffie, thee en een stukje Limburgse vlaai wordt gezorgd! Bijtijds krijgt u verdere informatie toegestuurd.

Programma

 • 14.00 uur Ontvangst in de Caroluskapel, Swalmerstraat 100
 • 14.30 uur Workshop
 • 15.30 uur Pauze
 • 16.00 uur Workshop (vervolg)
 • 17.00 uur Einde workshops
 • 17.30 uur Gezongen slotviering met Mgr. F. Wiertz in de kathedraal
 • 18.00 uur Einde programma

De slotviering in de kathedraal wordt gezongen door allen samen. De slotviering is voor eenieder toegankelijk, ook als men niet deelneemt aan de workshops.

Parallel aan deze Dag van de Kerkmuziek is er op 19 en 20 oktober a.s. in Montfort, eveneens in samenwerking met VNK-Limburg, een Dankjewel- weekend voor kinderkoren. Alle informatie hierover vindt u in deze brochure.

Basiscursus gregoriaans

Op 13 april hebben maar liefst 72 enthousiaste cursisten in Houthem-St.Gerlach de basiscursus gregoriaans afgesloten. Op zes achtereenvolgende zaterdagen hebben de cursisten niet alleen veel gregoriaans gezongen maar is ook aandacht geschonken aan stemvorming, liturgie, geschiedenis en de notatie van het gregoriaans. Veel cursisten hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolgcursus. Intussen worden plannen ontwikkeld voor een soortgelijke basiscursus gregoriaans in Noord-Limburg.


Koreninstructie avonden

Op de volgende data worden er door de dekenale koorkringen koreninstructie avonden georganiseerd:

 • Op 9 oktober organiseert de koorkring Thorn voor de vijf en dertigste keer ! een KIA in de kerk van de H. Liduina in Kelpen-Oler. Thema: Jaar van het geloof.
 • Op 9 oktober organiseert de koorkring Landgraaf een KIA in de kerk H.H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp. Thema: studiemappen.
 • Op 11 oktober organiseert de koorkring Weert in het MFA (tegenover de kerk) in Tungelroy een KIA voor seniorenkoren.
 • Op 8 november organiseert de koorkring Echt een KIA in de kerk van de H. Stephanus te Stevensweert. Thema: vrede en gerechtigheid.

Studiemappen

Op de volgende data bezoekt een bestuursdelegatie van de SGV samen met Ad Voesten de onderstaande dekenaten/koorkringen om de nieuwe studiemappen met gezangen voor Hemelvaart en Pinksteren en met gezangen voor Witte donderdag en Sacramentsdag aan te bieden en te promoten:

 • Op 15 juni om 14.00 uur in het MFA (tegenover de kerk) in Tungelroy.
 • Op 29 juni om 14.00 uur in de Paterskerk in Venray.

Vacature

De parochie H. Medardus te Wessem is op zoek naar een cantor m/v voor de missen op zaterdag. Er is begeleiding door een organist.

Info: Dhr. G. Egas, tel. 0475-853754, e-mail Guido@egas.nu


Scholing voor koordirigenten

De VNK-Limburg ondersteunt een basisopleiding voor koordirigenten in Limburg. De basisopleiding bestaat uit een oriëntatiecursus, een praktijkgerichte cursus bedoeld voor iedereen die regelmatig met een groep zingende mensen werkt. Het vervolg is een basiscursus Koordirectie I bedoeld voor beginnende koordirigenten met enige ervaring. Hier wordt een stevige basis gelegd op het gebied van muziektheorie, solfège, stemvorming en dirigeertechniek. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vnk-limburg.nl/koorscholing.

Gregoriaans op internet

Menige bibliotheek heeft de laatste jaren oude gregoriaanse handschriften gedigitaliseerd en online ter beschikking gesteld. Van verschillende kanten kreeg de SGV-Roermond de vraag wat er aan gregoriaanse handschriften allemaal digitaal beschikbaar is, hoe deze te raadplegen zijn en hoe het materiaal te gebruiken is.

Het Platform Gregoriaans heeft dhr. Jan Lipsch bereid gevonden geïnteresseerden in deze materie wegwijs te maken. Wij nodigen u daartoe uit op woensdag 22 mei a.s. om 14.00 uur in de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 te Roermond. Aanmelding is gewenst: tel. 0475-386725 of via e-mail .


Vacature

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor te Genhout-Beek zoekt een organist. Repetitie op vrijdagavond.
Voor informatie: Mevr. M. Michon, tel. 046-4377881 of 06-54688194, e-mail: m.michon@hotmail.com.


Scholing voor koren

Uw kerkkoor presteert beter door koorscholing. Uw koor gaat beter zingen, krijgt een betere uitstraling en de koorleden krijgen meer plezier in het zingen. Maar koorscholing is duur. Daarom vergoedt de Provincie Limburg in 2013 75% van uw koorscholingskosten in de breedste zin van het woord. Koorscholing is niet alleen iets voor jongeren, er zijn ook zeer goede cursussen voor de ouder wordende stem. Zorg wel voor een erkende koorscholer of erkend koorschoolinstituut.

Meer informatie over scholing voor koren is te vinden op www.vnk-limburg.nl/koorscholing.


Aanbieders van koorscholing

U biedt koorscholing aan in Limburg en u wilt graag dat koren dit weten: VNK-Limburg biedt aan uw aanbod via haar website te verspreiden. Stuur aan VNK-Limburg uw scholingsaanbod, cursuslocatie, voor wie de scholing bedoeld is en een overzicht van de deelnemerskosten en zij plaatst de informatie op haar website.

Kerkkoren die op zoek zijn naar koorscholing kunnen u op deze manier gemakkelijk vinden. Meer informatie over het aanleveren van scholingsaanbod vindt u op www.vnk-limburg.nl/scholingsaanbod.

Terug naar boven

Aanmelden

Vul alstublieft een geldig e-mailadres in.
Vul alstublieft uw voornaam in.
Vul alstublieft uw achternaam in.
Rekensom *
Bevestig dat u een menselijke gebruiker bent door de rekensom op te lossen.